Astronomický sprievodca po Slovensku

| astronomické súťaže

Astronomický sprievodca po Slovensku

TLAČOVÁ SPRÁVA 

Košice, 20. novembra 2022

Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied spoločne s partnermi z ostatných krajín Vyšehradskej skupiny pripravili súťaž, ktorej cieľom je zmapovať zaujímavé astronomické miesta, zariadenia a objekty v krajinách V4. Príspevky do súťaže o zaujímavé ceny je možné zasielať do 15. decembra 2022.

 

Súťaž bola predĺžená do 31. marca 2023!

 

"V krajinách Vyšehradskej skupiny sa nachádza veľké množstvo zaujímavých miest, zariadení a objektov, ktoré sú istým spôsobom zviazané s astronómiou a výskumom vesmíru," uviedol doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD., predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a dodal: "Len málokto však pozná všetky tieto miesta vo svojej krajine alebo dokonca u našich susedov." Poľská astronomická spoločnosť v spolupráci so Slovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV, Českou astronomickou spoločnosťou a Výskumným centrom pre astronómiu a geovedy v Maďarsku sa rozhodli zmapovať všetky tieto miesta, zariadenia a objekty a vytvoriť uceleného a ľahko prístupného Astronomického sprievodcu po krajinách vyšehradskej skupiny. Spoločný projekt bol podporený udelením grantu z Medzinárodného vyšehradského fondu.

"Vzhľadom na značné množstvo takýchto miest, zariadení alebo objektov na Slovensku, v Čechách, Poľsku a Maďarsku, astronomické spoločnosti zapojené do tohto projektu sa rozhodli požiadať širokú verejnosť o pomoc pri ich mapovaní", uviedol doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD. Za týmto účelom astronomické spoločnosti v krajinách Vyšehradskej skupiny pripravili súťaž, v ktorej sa hrá o poukážky na nákup astronomickej techniky v celkovej výške 500,-€ v každej zo zapojených krajín.

"Súťaž Astronomický sprievodca po Slovensku bude prebiehať v termíne od 20. novembra do 20. decembra 2022," informoval Miloš Obert, predseda Slovenského zväzu astronómov, ktorý sa bude podieľať na propagácii súťaže a príprave Astronomického sprievodu po Slovensku. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci obyvatelia krajín Vyšehradskej skupiny (v prípade mládeže do 18 rokov len s písomným súhlasom zákonného zástupcu) zaslaním popisu, ako aj fotografií prípadne videí o zaujímavých astronomických miestach, zariadeniach a objektoch nachádzajúcich sa v krajinách V4.

"Príspevky sa zasielajú pomocou online formulára, no posudzovať ich budú národné komisie podľa krajiny, v ktorých sa jednotlivé astronomické zaujímavosti nachádzajú," ďalej doplnil Miloš Obert. Popis môže byť uvedený v slovenskom, prípadne anglickom jazyku. Pri posudzovaní príspevkov sa budú brať do úvahy faktory ako správnosť a dôkladnosť poskytnutých informácii, zaujímavosť a originalita opisovaného miesta/objektu, kvalita priložených doplnkových materiálov (napr. fotografií alebo videí). Ďalšie informácie možno nájsť v štatúte súťaže.

Tešíme sa na príspevky o astronomických zaujímavostiach Slovenska. 

doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.
Predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 
Tel.: +421 55 234 2241 
E-mail: rudolf.galis @ upjs.sk

Miloš Obert
Predseda Slovenského zväzu astronómov
E-mail: milos.obert @ szaa.org

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.