5 . ročník fotosúťaže "Svieťme si na cestu... nie na hviezdy"

| astronomické súťaže

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov – Hvezdáreň v Rimavskej Sobote a Slovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV vyhlasuje 5. ročník medzinárodnej fotografickej súťaže so zameraním na problematiku svetelného znečistenia. Cieľom súťaže je osveta v oblasti problematiky svetelného znečistenia a propagácia správneho svietenia. Organizátori chcú aj takto upozorniť na tento vážny environmentálny problém súčasnej civilizácie. Fotografie budú použité pri propagácii nutnosti zachovania nočného životného prostredia.

Uzávierka súťaže: 31. 10. 2015

Súťažné kategórie:

1. Ako rozhodne nesvietiť

Snímky zachycujúce nesprávne svietenie. Napríklad nevhodné, aj keď niekedy oku lahodiace, nasvietenie budov, komunikácií, reklamných plôch... Dokumentácia bezúčelného plytvanie energiou, včítanie ukážok nevhodných svietidiel.

2. Správne svetlo

Snímky správneho osvetlenia, ktoré svieti tam, kam má, neoslňuje a je šetrné k nočnému životnému prostrediu. Správne typy svietidiel a osvetlenia.

3. Variácie na tému svetlo a tma

Úplne otvorená kategória, umožňujúca autorom široké pole pôsobnosti, kde môžu uplatniť svoju invenciu. Aj tu je však potrebné myslieť na cieľ fotosúťaže.

4. Rok svetla

Kategória venovaná Medzinárodnému roku svetla 2015.

Variácie na tému svetlo, ktoré môžu, ale nemusia súvisieť s oblohou (spektrá, zdroje svetla, svetelné efekty ale aj interferencie, polarizačné javy, difrakcia, irizácia, koróna, dúha...).

Pozn.: v 1. a 2. kategórii nie sú dovolené fotomontáže.

Ceny:

Prvé miesto: 100 €

Druhé miesto: 60 €

Tretie miesto: 30 €

V každej kategórii budú finančne ocenené prvé tri miesta o ktorých rozhodne porota do konca novembra. Porota má právo niektorú z finančných cien neudeliť. Výsledky budú uverejnené na internetových stránkach organizátorov súťaže a v časopise Kozmos. Výhercovia a účastníci budú informovaní e-mailom.

Cena divákov. Organizátori súťaže umožnia, po vyhodnotení porotou, hlasovať aj širokej verejnosti z výberu zaslaných fotografií. Ocenený Cenou divákov (fotografia s najvyšším počtom hlasov) získa vecnú cenu od sponzora súťaže (TROMF Banská Bystrica) a traja vylosovaní hlasujúci ročné predplatné časopisu Kozmos.

Podmienky súťaže

súťaže sa môže zúčastniť súťažiaci bez obmedzenia veku a štátnej príslušnosti
fotografiu môže poslať len autor snímky
maximálny počet prác v jednej kategórii je 5. Za súťažnú prácu sa považujú jednotlivé snímky alebo seriál, ktorý môže mať najviac 5 snímok. Každá fotografia seriálu musí byť zreteľne označená, že je jeho súčasťou.
snímky (minimálne 1600 bodov na dlhšej strane) sa posielajú v elektronickej forme (formát jpg, tif, bmp, png) na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Maximálna veľkosť jedného e-mailu je 5 MB..
maximálna veľkosť jedného e-mailu je 5 MB.
každá súťažná práca musí mať pripojený textový súbor (txt, doc) s rovnakým názvom ako súťažná práca s týmito údajmi:
- súťažná kategória

- názov snímky

- meno a priezvisko autora

- vek

- adresa pre korešpondenciu

- e-mail

- číslo účtu (pre prípad ocenenia)

- miesto, dátum a čas expozície, prístroj (vhodné je ponechať EXIF)

- uvítame aj popis fotografie

Všeobecné podmienky

účastník súťaže vyhlasuje, že je autorom fotografie, že má neobmedzené právo poskytovať ju ďalším osobám a súhlasí s podmienkami fotosúťaže
fotografie sa stávajú majetkom organizátorov, ktorí si vyhradzujú právo nakladať s nimi podľa vlastného uváženia a použiť ich na nekomerčné účely aj bez ďalšieho súhlasu účastníka súťaže, avšak s uvedením jeho autorstva a zachovaním autorských práv
účastník súťaže súhlasí so zverejnením svojho mena v rámci vyhlásenia výsledkov súťaže
fotografie môžu  byť zaradené do nekomerčnej fotobanky svetelného znečistenia. Komerčné použitie fotografie je možné len so súhlasom autora
účastník súťaže vyjadruje dobrovoľne svoj súhlas so spracovaním ním zaslaných osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Správcom osobných údajov je Slovenská ústredná hvezdáreň.
 

Sponzor súťaže: TROMF Banská Bystrica

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.