Park tmavej oblohy Muránska planina

| aktuality

Do zoznamu oblastí tmavej oblohy na Slovenku sa od 3. mája 2024 zaraďuje aj Park tmavej oblohy Muránska planina. Slávnostný podpis memoranda o vzniku tohto parku sa uskutočnil na Salaši Zbojská (Zbojnícky Halaš) a medzi jeho signatármi je aj Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV a Slovenský zväz astronómov.

Autorom textu je doc. R. Gális, predseda SAS pri SAV.

Pod ním je niečo z "histórie" ako vznikal Park tmavej oblohy Muránska planina

Slovenská astronomická spoločnosť (SAV) pri SAV je prostredníctvom Sekcie ochrany pred svetelným znečistením SAS pri SAV a SZA už mnoho rokov aktívna v problematike ochrany pred svetelným znečistením, ako vážneho environmentálneho problému súčasnej civilizácie. Už 14 rokov sa spolu so Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove a Slovenských zväzom astronómov (SZA) podieľa na organizácii unikátnej medzinárodnej fotografickej súťaže Svieťme si na cestu…nie na hviezdy. V spolupráci aj s ďalšími subjektmi organizuje podujatia, prednášky, vydáva rôzne vzdelávacie a propagačné materiály. V súčinnosti s Medzinárodnou astronomickou úniou tiež vyvíja aktivity v oblasti ochrany tmavej a rádiovo tichej oblohy najmä v súvislosti s budovaním megasústav satelitov na pôde Výboru OSN pre mierové využívanie vesmíru (COPUOS). 

SAS pri SAV sa podieľala na založení už štyroch parkov tmavej oblohy na Slovensku. Prvým sa stal Park tmavej oblohy Poloniny, ktorý bol vyhlásený v roku 2010 a o šesť rokov neskôr sa stal súčasťou Triparku tmavej oblohy Východné Karpaty, ktorý sa nachádza na území Poľska, Ukrajiny a Slovenska. 4. marca 2023 sme si pripomenuli 10. výročie založenia Beskydskej oblasti tmavej oblohy, ktorá vznikla ako druhá v Slovenskej republike a tiež je cezhraničná, česko-slovenská. V roku 2015 pribudol do zoznamu Park tmavej oblohy Veľká Fatra a od tohto roku tam patrí aj Park tmavej oblohy Muránska planina (PTOMP).

PTOMP bol vyhlásený s cieľom informovať laickú a odbornú verejnosť o výnimočne zachovanom nočnom prostredí na území  Národného parku Muránska planina, vzdelávať  o problematike  ochrany  nočného  životného  prostredia  a svetelného znečistenia, propagovať a ochraňovať prirodzene tmavú nočnú oblohu. Tá je základom ochrany prírodného prostredia pred svetelným znečistením, ktoré je vážnym environmentálnym problémom a nevyhnutnou podmienkou pre kvalitné nočné astronomické pozorovania.

Zakladajúcim dokumentom PTOMP je memorandum podpísané zástupcami zakladajúcich organizácií. K podpisu memoranda došlo na slávnostnom podujatí, ktoré sa konalo 3. mája 2024 na Salaši Zbojská (Zbojnícky Halaš) a jeho signatármi sú: Ing. Jaroslov Hric (výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu GEMER), Ing. Miroslav Juríček (riaditeľ Správy národného parku Muránska planina), Miloš Obert (Slovenský zväz astronómov), Ing. Roman Goldschmidt (starosta obec Muráň), Mgr. Ing. Daniela Volenská, PhD. (predsedníčka Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrického kraja Turizmus), Mgr. Tomáš Doborovodský (Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella v Žiari nad Hronom) a doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD. (SAS pri SAV).

 
Signatári memoranda o založení PTOMP: Miloš Obert, doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD., Ing. Jaroslov Hric,
Mgr. Ing. Daniela Volenská, PhD., Ing. Miroslav Juríček, Mgr. Tomáš Doborovodský a Ing. Roman Goldschmidt.

Vyhlásenie PTOMP zatiaľ nemá žiadnu právnu záväznosť ani vymožiteľnosť. Všetky kroky smerujúce k ochrane nočného prostredia podnikajú všetky strany a dotknuté obce dobrovoľne. S vyhlásením parku súhlasili aj primátor mesta Tisovec a starostovia obcí, nachádzajúcich sa na vytýčenom území PTOMP a v rámci jeho ochranného pásma. Memorandum ďalej podporujú: mesto Tisovec obec Muránska Huta, OOCR REGIÓN HOREHRONIE, Apartmány Planina Penzión u Sysľa, Rekreačný areál Predná Hora, Litterra, n. o. a Salaš Zbojská.

Územie PTOMP je vymedzené územím Národného parku Muránska planina a jeho ochranným pásmom.
(Zdroj: Správa Národného parku Muránska planina)

Vznik PTOMP svojou účasťou podporilo viacero hostí, ktorí sa aktívne venujú problematike ochrany pred svetelným znečistením a podieľali sa na vzniku takýchto oblastí ochrany tmavej oblohy v Čechách a na Slovensku: Pavel Suchan (podpredseda Českej astronomickej spoločnosti), RNDr. Pavol Rapavý (SAS pri SAV, SZA), RNDr. Peter Begeni (SAS pri SAV, SZA), RNDr. Stanislav Kaniansky (Hvezdáreň v Banskej Bystrici, organizačná súčasť Krajskej hvezdárne a planetária M. Hella v Žiari nad Hronom) a ďalší. Počas podujatia, ktoré sa konalo pri príležitosti Medzinárodného dňa Slnka, pracovníci Hvezdárne v Rimavskej Sobote (organizačná súčasť Krajskej hvezdárne a planetária M. Hella v Žiari nad Hronom) zabezpečili pozorovanie našej najbližšej hviezdy a neskôr objektov večernej a nočnej oblohy. Slnko “kraľovalo” na lúke pred Salašom Zbojská aj po zotmení, v podobe nafukovacieho modelu zapožičaného z Hvezdárne a planetária v Brne.

Nafukovací model Slnka na lúke pred Salašom Zbojská.

Podpis memoranda je dôležitým štartovacím bodom, no o životaschopnosti myšlienky ochrany prirodzenej nočnej oblohy v PTOMP rozhodnú nasledujúce aktivity. Na vybraných lokalitách a vstupných bodoch PTOMP budú v najbližšom čase umiestnené informačné tabule a iná vzdelávacia interaktívna infraštruktúra k téme parku tmavej oblohy. V parku sa budú pravidelne organizovať podujatia zamerané na pozorovanie nočnej oblohy a osvetu o svetelnom znečistení v spolupráci s pracovníkmi Hvezdárne v Rimavskej Sobote, členmi SZA, ako aj ďalšími organizáciami, vrátane SAS pri SAV.

 

Niekoľko poznámok o tom, ako idea tejto špecificky chránenej oblasti vznikala a vyústila do vyhlásenia Parku tmavej oblohy Muránska planina (PTOMP).

Prvé stretnutie s astronómiou zo strany SZA bolo ešte v roku 1990, keď sme navštívili s R. Pifflom, redaktorom Kozmosu „zabudnutú hvezdáreň“ na Prednej hore. Vtedy to bolo ešte zariadenie bývalých Magnezitových závodov v Lubeníku. Neskôr sme v tomto zariadení mali aj odborné semináre.

O kvalitnej nočnej oblohe na Muránskej planine sme vedeli a prezentovali to už pri úvahách o našom prvom parku tmavej oblohy v Poloninách v roku 2009, ktorý bol Medzinárodným rokom astronómie. Akýmsi vzorom nám bola Jizerská oblast tmavé oblohy (JOTO - 2009), prvá oblasť tmavej oblohy v Európe a prvá na území dvoch štátov (CZ – PL) na svete.

Park tmavej oblohy Poloniny bol vyhlásený v roku 2010 pri príležitostí Medzinárodného roku biodiverzity. Naše nadšenie bolo veľké, realizovali sme (predovšetkým P. Begeni - Begi a P. Rapavý) v Poloninách množstvo projektov, spolupráca so Správou NP Poloniny bola dobrá, sú to dodnes naši priatelia.

Muránska planina a jej dobré pozorovacie podmienky nás však stále lákali. Nenašli sme však ochotných spolupracovníkov, prípadne spoluvyhlasovateľov. A  tak sme stále čakali. Uvedomovali sme si, že dvaja (Begi a ja) „nemôžme byť družina“.

Záujem z OOCR GEMER (Oblastná organizácia cestovného ruchu GEMER) bol teda potešiteľný. Prvé informácie sme im poskytli pri príprave nočného pozorovania pre verejnosť na Veľkej lúke pod Muránskym hradom. Hlavným organizátorom teda mala byť OOCR. V októbri sme OOCR, na ich požiadanie, poslali všetky podklady a materiály, ktoré sme považovali za dôležité, odporučili signatárov a pod. Kolega M. Obert pripravil aj zjednodušený návrh/nástrel loga PTOMP, ktorý mal symbolizovať to najzaujímavejšie, čo na Muránskej planine je, včítane hviezdnej oblohy.

Vo februári 2024 bol prvý návrh textu memoranda, ktorý sme pripomienkovali a odporučili jeho viaceré zmeny (P. Rapavý, P. Begeni, M. Obert). Vzájomná komunikácia však bola viac než skromná, čo nás prekvapilo. Akési kusé informácie som mal len od kolegu z hvezdárne v Rimavskej Sobote "hej, niečo som počul", "asi by to malo byť", "že vraj sa ozvú", aj o tom termíne som niečo zachytil"...

Bolo niekoľko navrhnutých termínov vyhlásenia, až sa nakoniec ustálil dátum 3. máj 2024 a miesto vyhlásenia v horskom sedle Zbojská na Salaši Zbojská. Text memoranda sa, už v časovej tiesni, upravoval ešte niekoľko dní pred vyhlásením, predchádzajúca komunikácia bola pomerne skromná. Nadišiel však dlhoočakávaný deň „D“ a potešiteľné bolo, že pozvanie prijal aj P. Suchan, ktorý bol iniciátorom JOTO a bol pri vyhlásení všetkých parkov tmavej oblohy na Slovensku (Poloniny – 2010, Beskydy – 2013. Veľká Fatra – 2015). P. Suchana sme s M. Obertom počkali pri rýchliku v N. Zámkoch. P. Suchan na vyhlásenie doniesol materiály o svetelnom znečistení, včítane „škatuliek tmy“ z BOTO. My sme zase prispeli materiálmi o svetelnom znečistení z dielne SZA a časopismi Kozmos.

Program otvorenia bol podľa vopred pripraveného scenára, no o svetelnom znečistení sa, žiaľ, však hovorilo len okrajovo. Predpokladali sme, že slovo dostane aj P. Suchan, ktorý je predsedom Odborné skupiny pro tmavou oblohu České astronomické společnosti a spoluautorom České státní normy na omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlování. Mohlo to byť skvelé obohatenie programu.

Keďže sa otvorenia zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR, predpokladali sme, že si viac pohovoríme o svetelnom znečistení, ochrane nočného životného prostredia a možnej prípravy súvisiacej legislatívy. Nestalo sa tak, problém svetelného znečistenia, ako vážny problém súčasnej civilizácie, bol akosi v úzadí, prezentoval sa predovšetkým kvalitná nočná obloha. Je to škoda, veď parky či oblasti tmavej oblohy vznikajú predovšetkým ako špecifické územia, kde je nočné životné prostredie chránené a kde sú, pochopiteľne, aj dobré pozorovacie podmienky pre astronómov a milovníkov krás nočnej oblohy.

Počas dňa bolo možné pozorovať Slnko a večer objekty nočnej oblohy, ktoré zabezpečovali pracovníci hvezdárne v Rimavskej Sobote a naši členovia SZA.

P. Rapavý

(foto P. Suchan, R. Takács, S. Rapavá)

Oblohu na Muránskej planine objavili, ešte pred vyhlásením PTOMP aj niektorí naši astrofotografi, napr. O. Králik či T. Slovinský

Ďalšie informácie v médiách:

Článok na astro.cz

Článok v MY Novohrad

Článok na Sobotnik.sk Na Muránskej planine pokračuje pozorovanie hviezd, vznikol Park tmavej oblohy

Príhovor štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR

 

Odhalenie obrazu, ktorý ako poďakovanie dostali všetci signatári memoranda

 

Hviezdna obloha nad Muráňom v čase podpisu memoranda

 

Z kultúrneho programu

 

P. Suchan na FB: "Park tmavej oblohy Muránska planina, před chvílí vyhlášený 👍. Se slovenskými astronomickými přáteli na chatě Halaš"

 

Propagačné materiály

 

Nafúknutý model Slnka - to reálne potešilo peknými škvrnami

 

Pozorovanie Slnka

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 
 
© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.